RIJNMOND - Bedrijven in de regio Rijnmond kunnen aanspraak maken op financiering uit het Just Transition Fund. Op 10 oktober vindt er een informatiebijeenkomst plaats.


Vanaf het vierde kwartaal van 2022 kunnen bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners in de regio Rijnmond een beroep doen op gelden uit het Just Transition Fund (JTF) Rijnmond. In totaal komt er €58,5 miljoen beschikbaar voor bedrijven die werken of bijdragen aan het versnellen van de energietransitie, het vernieuwen van de economie en/of het veerkrachtig maken van de arbeidsmarkt. Geïnteresseerden kunnen op 10 oktober aansluiten bij een voorlichtingsbijeenkomst.

Gedeputeerde Jeannette Baljeu: “We moeten onze CO2-uitstoot beperken en de overstap maken naar schone energie. De gelden vanuit Europa, beschikbaar via het JTF, zijn een belangrijke impuls voor de energietransitie in de regio Rijnmond. Met het JTF zetten we in op zowel de economische transitie, als de daaraan gekoppelde arbeidsmarkttransitie.”

Transitieplan Regio Rijnmond
De gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland hebben in samenspraak met regionale stakeholders een regionaal transitieplan opgesteld. In het plan zijn de te verwachten regionale effecten benoemd van de klimaatdoelstellingen die de Europese Unie gesteld heeft voor de periode 2030 t/m 2050. Ook beschrijft het plan de sporen waar de regio op inzet:

- Vernieuwen en versterken van de regionale economie met nieuwe, duurzame en/of circulaire industriële ketens.
- Versnellen van de transitie met investeringen in technologie, systemen en infrastructuur tot decarbonisatie van bestaande industriële ketens.
- Een wendbare, weerbare beroepsbevolking

Openstelling:In het vierde kwartaal van 2022 worden 2 openstellingen gelanceerd. Om en nabij de €30 miljoen voor de sporen 1 en 2. En ongeveer €10 miljoen voor spoor 3. De exacte datum waarop u kunt inschrijven op de openstellingen is nog niet bekend. Maar het is nu al mogelijk om projectideeën aan te leveren. Dit kan via het steunpunt. Zie hiervoor de website van JTF Rijnmond.

Sluit ook aan: Informatiebijeenkomst 10 oktober
Op 10 oktober organiseert het JTF een voorlichtingsbijeenkomst voor geïnteresseerden. Aanwezigen ontvangen informatie over het programma, de openstellingen en het aanvraagproces. Deze bijeenkomst vindt plaats in Plant One in de Botlek.

Over het JTF
Het JTF is een nieuw Europees fonds en richt zich specifiek op de transitie van CO-2 -intensieve industriële regio’s van fossiel naar duurzaam. Daarbij wordt aan de ene kant ingezet op de fysieke transitie van de industrie en aan de andere kant op de mitigatie van de arbeidsmarkteffecten die hiermee gepaard gaan. Hoofddoel van het JTF is regio’s die sterk afhankelijk zijn van inkomsten en werkgelegenheid uit fossiele brandstoffen op een rechtvaardige gelijkwaardige manier in staat te stellen een energietransitie in te gaan. Een transitie die rekening houdt met de sociale- en economische aspecten en de milieueffecten. Chantal Zeegers, wethouder gemeente Rotterdam (o.a. Klimaat): “Het bundelen van krachten voor een duurzame en toekomstbestendige economie is harder nodig dan ooit. Met JTF streven we samen met de Provincie en de Europese Unie naar een energietransitie die rekening houdt met de sociale – en economische zekerheid van burgers en bedrijven. Een prachtige kans voor onze regio”.