ZUID-HOLLAND - Het negatieve zwemadvies voor de Zuid-Hollandse zwemwateren Plas Merwelanden, Plas Vrijenburgbos en Kralinger Esch blijft ongewijzigd. Dit volgt uit de nieuwe zwemnorm van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Op verzoek van provincies en waterschappen en in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het RIVM advieswaarden bepaald voor PFAS in zwemwater. Deze waarden moeten provincies beter in staat stellen een afweging te maken of er in officiële zwemwateren gezwommen kan worden, wanneer hier PFAS wordt aangetroffen.


Advieswaarde oppervlaktewater

De nieuwe advieswaarden zijn bepaald op basis van de effecten van PFAS-stoffen op onze gezondheid. Omdat PFAS bijna nooit als enkele stof voorkomt, maar meestal in mengsels met verschillende soorten PFAS, drukt het RIVM de advieswaarden uit in ‘nanogram PEQ per liter’. PEQ staat PFOA equivalenten; de som van meerdere soorten PFAS, uitgedrukt in PFOA-eenheden. Voor zwemwater is de advieswaarde 280 nanogram PEQ.

Negatief zwemadvies blijft gehandhaafd

In Zuid-Holland geldt er een negatief zwemadvies voor de zwemwateren Plas Merwelanden, Plas Vrijenburgbos en de Kralinger Esch. De aangetroffen PFAS-waarden in deze wateren liggen boven de nu vastgestelde advieswaarden voor PFAS in zwemwater. Dit betekent dat het negatieve zwemadvies voor alle 3 de locaties van kracht blijft.

Brononderzoek

Voor bovengenoemde plassen vindt onderzoek plaats naar de route hoe PFAS in deze zwemwateren terechtkomt. Denk aan: komt het via de lucht, via het grondwater, of is het nalevering uit waterbodem? Pas als de bron van de PFAS duidelijk is, kan de waterbeheerder maatregelen inventariseren ter verbetering van de waterkwaliteit. Parallel aan dit onderzoek verkennen de gemeente Dordrecht en Chemours gezamenlijk hoe ze de waterkwaliteit in Plas Merwelanden zo snel mogelijk kunnen verbeteren.

Controle officiële zwemwateren

Op de officiële zwemwateren vindt regelmatig controle plaats van de waterkwaliteit en veiligheid. De waterkwaliteit wordt standaard gecontroleerd op ‘poepbacteriën’ en blauwalgen. Dit jaar heeft provincie Zuid-Holland de waterbeheerders gevraagd om ook te controleren op PFAS. Deze screening loopt nog, maar heeft vooralsnog geen nieuwe overschrijdingen van de PFAS-advieswaarden opgeleverd.