DORDRECHT - De bedrijven Peute Papierrecycling B.V. en Peute Plasticrecycling B.V. (hierna Peute) uit Dordrecht betalen een transactie in de vorm van een geldsom van 135.000 euro vanwege het vermoeden van het Openbaar Ministerie van onwettige grensoverschrijdende afvaltransporten binnen Europa en naar Azië. Daarnaast wordt het geschatte bedrag dat met deze transporten zou zijn verdiend aan de Staat betaald. Het Openbaar Ministerie (OM) ziet de betaling van de geldsom en het geschatte voordeelbedrag als een passende afdoening.

Peute verhandelt recyclebare afvalstoffen zoals papier, karton en kunststoffen uit Europa naar onder andere Azië. Dit hoort te gaan om ‘schone’ afvalstromen, die niet zijn verontreinigd met andere afvalstoffen. Op basis van het onderzoek door de politie is door het OM geconcludeerd dat Peute in het jaar 2012 en januari 2013 containers met verontreinigd of gemengd afval uit Ierland ontving en dat containers met verontreinigd afval door Peute naar Azië zijn verzonden. Het OM is tot de conclusie gekomen dat dit gebeurde zonder voorafgaande toestemming of in strijd met een verbod, en dat daardoor in strijd met de Europese regels voor overbrenging van afvalstoffen (EVOA) is gehandeld.

Strafrechtelijk onderzoek
Aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek door de politie Rotterdam waren inlichtingen die binnenkwamen bij de opsporingsdienst van de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT). Hierop startte een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket.

Door de politie Rotterdam en de Douane zijn in de periode van september 2012 tot januari 2013 visuele inspecties van containers met recyclebaar papier/karton, afkomstig uit Ierland, uitgevoerd. In 22 van de 37 gecontroleerde containers concludeerden zij dat sprake was van een verontreiniging met papiervreemde stoffen.

In de haven van Antwerpen trof de Belgische douane in 2012 zeven containers aan afkomstig van Peute c.s. geladen met - naar het oordeel van de bestuursrechter - een mengsel van recyclebare kunststof en kunststofvreemde stoffen waaronder gevaarlijke stoffen, met bestemming Azië.

Ook is het OM tot oordeel gekomen dat in 2012 in de haven van Rotterdam drie containers afkomstig van Peute c.s. geladen met een mengsel van recyclebare kunststof en kunststofvreemde stoffen met bestemming Azië zijn aangetroffen.

In het kader van dit onderzoek is januari 2013 het bedrijventerrein van Peute in Dordrecht doorzocht, waarbij administratie en vermogensbestanddelen in beslag zijn genomen.

Strafbare feiten
Op grond van de EVOA is het niet toegestaan om mengsels van papier, karton of kunststof met andere afvalstoffen over te brengen binnen de EU zonder voorafgaande kennisgeving aan de Nederlandse en Ierse nationale autoriteiten. Datzelfde geldt voor de overbrenging van mengsels van kunststof met andere afvalstoffen van de EU naar een niet-OESO land.

Daarnaast is het verboden om mengsels van kunststof met andere, deels gevaarlijke afvalstoffen over te brengen vanuit de EU naar een niet-OESO land. Naar het oordeel van het OM heeft Peute met bovengenoemde transporten de EVOA overtreden.

Ook had Peute naar het oordeel van het OM niet de benodigde milieuvergunning voor het accepteren en opslaan van mengsels van recyclebaar papier, karton en kunststof met daaraan vreemde stoffen. Het doel van een milieuvergunning is mede om de toezichthouder in staat te stellen adequaat toezicht te houden op een veilige opslag.

De strafbare feiten zijn aan het bedrijf toe te rekenen. Het onderzoek heeft niet het bewijs opgeleverd dat leidinggevenden binnen het bedrijf zich schuldig zouden hebben gemaakt aan strafbare feiten.

Voor een uitgebreide beschrijving van de feiten, zie ook het feitenrelaas (PDF).

Verantwoorde verwerking van afvalstoffen en concurrentievervalsing
Internationale transporten van afvalstoffen zijn aan strenge regels gebonden, omdat er zicht moet worden gehouden op de verantwoorde verwerking van afval. De kans is groot dat met transporten van afvalstoffen die niet aan die strenge regels voldoen, schade voor mens en milieu ontstaat. Afval dat op een goede manier te hergebruiken is, zoals schoon papier, mag met inachtneming van de EVOA worden geëxporteerd.

Het doel van deze Europese regels voor afvaltransporten is ook bij grensoverschrijdende transporten de schade voor mens en milieu zo klein mogelijk te laten zijn. Tevens dienen zij te zorgen voor een gelijke concurrentiepositie voor bedrijven binnen Europa in deze branche. Mede daarom pakt de overheid dit soort overtredingen aan.

Passende afdoening
Bij Peute werden in 2012 meer dan 6000 containers met recyclebaar papier, karton en kunststof uit Ierland geïmporteerd. Het aantal containers met verontreinigde afvalstoffen dat uit het onderzoek naar voren is gekomen betreft een klein percentage van deze totale afvalstroom. Desalniettemin vindt het OM de overtredingen ernstig. Het bedrijf heeft ingezien dat er onvoldoende aandacht is geweest om deze overtredingen te voorkomen. Daarnaast heeft het bedrijf laten zien maatregelen te hebben genomen waardoor de kans op soortgelijke strafbare feiten in de toekomst is geminimaliseerd.

Op grond van het voorgaande vindt het OM het betalen van een bedrag van 135.000 euro voor het bedrijf en het afdragen aan de Staat van het geschatte voordeel dat Peute met de transporten zou hebben behaald een passende afdoening. Dit zou ook de straf zijn die het OM in de zittingszaal zou hebben gevorderd.