SLIEDRECHT - Dieseko Group B.V. (Dieseko) heeft in het kader van een buitengerechtelijke afdoening in totaal een bedrag van € 1.780.000 aan de Staat betaald. Dit bedrag bestaat uit een geldboete van € 180.000 en de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel van € 1.600.000. Het OM verwijt het bedrijf overtreding van internationale handelssancties.

Strafbare feiten

Op 1 september 2017 is in dagblad De Gelderlander een artikel gepubliceerd over de betrokkenheid van Nederlandse bedrijven bij de bouw van de Krimbrug. Dit bericht was aanleiding voor het team Precursoren, oorsprong, strategische goederen, sanctiewetgeving (team POSS) van de Douane en het OM om een strafrechtelijk onderzoek te starten naar – in ieder geval – de in het artikel genoemde bedrijven. Kort hierna verschenen er in de media ook berichten over de mogelijke betrokkenheid van Dieseko bij de bouw van de Krimbrug. Naar aanleiding van deze berichtgeving werd door het OM besloten om ook naar Dieseko een strafrechtelijk onderzoek in te stellen.

Uit dit onderzoek is gebleken dat Dieseko in de periode 2015-2016 heimachines en bijbehorende onderdelen heeft verkocht voor de bouw van de Krimbrug. Ook is gebleken dat Dieseko technische bijstand heeft verleend ten behoeve van de geleverde producten. Zo zijn er door monteurs van Dieseko op locatie werkzaamheden verricht.

Ernst van de feiten

Dieseko heeft zich in de genoemde periode schuldig gemaakt aan overtredingen van sanctiewet- en regelgeving vanwege haar betrokkenheid bij de bouw van de Krimbrug. Het OM vindt dit om meerdere redenen zeer kwalijk.

Internationale sancties worden opgelegd aan landen, organisaties, bedrijven en personen als sprake is van een dreiging voor de internationale vrede en veiligheid. In juni 2014 heeft de Europese Unie (EU) sancties opgelegd naar aanleiding van de inlijving van de Krim en Sebastopol door Rusland. In Verordening (EU) nr. 692/2014 van 23 juni 2014 veroordeelt de Raad van de EU deze illegale annexatie. Op grond van deze sancties is het sindsdien in bepaalde gevallen verboden om goederen te verkopen en technische bijstand te verlenen aan personen en bedrijven in de Krim of voor gebruik in de Krim.

Nederland hecht belang aan het handhaven van EU-sancties. Door de handelswijze van Dieseko worden internationale sancties ondermijnd. Het niet-naleven van de sancties heeft tot gevolg gehad dat (mede) door de inzet van Nederlandse kennis en kunde de Krimbrug is gebouwd.

Overwegingen voor een buitengerechtelijke afdoening

Het OM ziet de betaling van € 1.780.000 als een passende en effectieve afdoening. Dieseko heeft de feiten erkend en zij is niet eerder veroordeeld voor strafbare feiten. Verder zijn door Dieseko herstelmaatregelen en compliancemaatregelen ter voorkoming van het opnieuw plegen van strafbare feiten genomen.
De maximale geldboete per strafbaar feit betrof in de betreffende periode (afgerond) € 80.000. Bij het vaststellen van de boete heeft het OM rekening gehouden met het aantal strafbare feiten (namelijk: drie), de verstreken jaren sinds de feiten, de ernst van de feiten en de periode waarover de feiten zijn gepleegd. Ook is in strafverlagende zin rekening gehouden met het feit dat Dieseko gedurende de gehele onderzoeksperiode volledige medewerking heeft verleend aan het onderzoek van team POSS. Dieseko heeft aan de Staat een geldboete van in totaal € 180.000 betaald.

Door de leveringen en technische bijstand is volgens het OM door Dieseko een voordeel verkregen van € 1.600.000. Het OM heeft daarom in totaal een bedrag van € 1.600.000 aan wederrechtelijk verkregen voordeel ontnomen.

Voor het OM is de zaak hiermee afgedaan.

Afdoening andere strafzaken

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar verschillende bouw- en ingenieursbedrijven die betrokken zijn geweest bij de bouw van de Krimbrug tussen Rusland en Oekraïne in de periode van 2014 tot en met 2017. Dit onderzoek is afgerond. De strafzaken tegen 6 bedrijven en tien personen zijn inmiddels buitengerechtelijk afgedaan. Het OM verwijt deze bedrijven en personen dat zij opzettelijk onderdelen hebben verkocht en technische bijstand hebben verleend voor de bouw van de Krimbrug. (Zie: Straffen voor Nederlandse bedrijven en personen vanwege betrokkenheid bij bouw Krimbrug | Nieuwsbericht | Openbaar Ministerie (om.nl))

Uit het strafrechtelijk onderzoek van team POSS komt naar voren dat nog een ander bedrijf betrokken is geweest bij de bouw van de Krimbrug. Het OM is van oordeel dat er voldoende bewijs is dat zij strafbare feiten heeft gepleegd en is voornemens om dit bedrijf te dagvaarden. Daarnaast is het OM voornemens om enkele natuurlijke personen te dagvaarden. Het is aan de rechter om de feiten ten aanzien van dat bedrijf en die natuurlijke personen vast te stellen.